ARDEX

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 • GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for ARDEX Skandinavia A/S

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for ARDEX Skandinavia A/S

 1. ANVENDELSE

1.1 Disse fælles salgs- og leveringsbetingelser (disse “Vilkår” eller “Vilkårene”) er gældende for salg og levering af ethvert produkt eller ydelse (“Produktet”) fra ARDEX Skandinavia A/S samt hermed koncernforbundne selskaber (“Os”/”Vi”/”Vores”) til enhver køber (“Kunden”), medmindre Vilkårene udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, indkøbsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre vi udtrykkeligt skriftligt har accepteret fravigelserne.

1.3 Skal vi som et led i aftalen levere under AB92 eller AB18 gælder disse vilkår forud for AB92 eller AB18.

1.4 Såfremt der er aftalt en byggevareleveranceklausul mellem Sælger og Køber, gælder denne aftale alene for leverancer af byggematerialer, der anvendes ved byggeri i Danmark.

Såfremt byggevareleveranceklausulen er aftalt mellem sælger og køber iht. almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 § 10, stk. 4, eller AB 18 § 12, stk. 5. Henvises der til:

 ”Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg.”

 1. PRODUKTET

2.1 Produkterne er bl.a. udført af naturmaterialer, hvorfor der i mindre omfang kan forekomme naturlige fremmedstoffer i dette, ligesom der i mindre omfang kan forekomme farve-/nuancevariationer. Disse forekomster udgør ikke en mangel ved produkterne.

2.2 Vores produktinformationer er alene vejledende.

2.3 Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af Produktet, herunder for at Produktets indhold og egenskaber modsvarer Kundens krav til dette.

 1. LEVERINGSSTED OG -TID

3.1 Leveringen sker ex works fra vores (det enkelte selskabs) forretningsadresse (Incoterms 2010), medmindre andet er skriftligt aftalt i det konkrete tilfælde.

3.2 Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår Produktet for Kundens regning og risiko på vores lager. Vi er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.

3.3 Ethvert af os meddelt leveringstidspunkt er anslået og dermed uforbindende for os, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid. Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er vi berettiget til at forlænge denne med 10 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid. Kunden kan ikke udøve misligholdelsesbeføjelser før efter udløbet af den forlængede leveringstid. Overskrider vi den forlængede leveringstid, er Kunden berettiget til at ophæve aftalen, såfremt vi ikke har leveret Produktet inden for en af Kunden skriftligt fastsat yderligere frist på minimum 5 arbejdsdage. Vælger Kunden at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende det forsinkede Produkt, men ikke vederlag vedrørende andre Produkter. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art.

3.4 Vi forbeholder os ret til at levere i rater, hvorfor Kunden ikke er berettiget til at returnere Produkter som følge af, at levering ikke sker i en komplet leverance i henhold til den indgåede aftale.

 1. EMBALLAGE

4.1 De afgivne priser indeholder udgifter til emballage m.v., som under normale transportforhold kræves for at hindre beskadigelse af leverancen. Såfremt Kunden ønsker anden emballage end den anførte, leveres en sådan emballage alene efter forudgående særskilt skriftlig aftale. Sådan emballage faktureres særskilt. Emballagen skal ikke returneres til os og godtgøres ikke.

 1. PRISER, BETALINGSVILKÅR OG EJENDOMSFORBEHOLD

5.1 Alle salg sker til priser, der er gældende på leveringstidspunktet, medmindre vi skriftligt har accepteret fast pris.

5.2 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske netto kontant ved levering.

5.3 Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarenter fra fakturadatoen, af det til enhver tid skyldige beløb inkl. tidligere tilskrevne renter, omkostninger m.v. med 1% pr. påbegyndt måned.

5.4 Vi forbeholder os ejendomsretten til enhver leverance af Produkter, indtil den fulde købesum/det fulde vederlag med tillæg af renter og omkostninger er betalt. Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligter Kunden sig til at holde leverancen af Produktet behørigt forsikret samt til at opbevare Produktet separat og forsvarligt.

5.5 Vi er berettiget til at bringe ethvert tilgodehavende i modregning over for Kunden. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen/vederlaget for krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

5.6 Såfremt Kunden ikke betaler købesummen rettidig for en leverance, er vi ikke forpligtet til at levere yderligere leverancer, uanset om bindende salgsaftale er indgået med Kunden.

 1. REKLAMATION SAMT FEJL OG MANGLER

6.1 Kunden er forpligtet til straks ved modtagelsen af Produktet at foretage kontrol af Produktet samt at undersøge dette for eventuelle fejl og mangler. Den separation, der kan forekomme under transport af Produktet, udgør ikke en mangel ved Produktet.

6.2 Vi hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Konstaterer Kunden oprindelige fejl og mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere til os med beskrivelse og specifikation af den påberåbte mangel. Enhver reklamation over oprindelige mangler skal være modtaget af os senest 5 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Undlader Kunden dette, mister Kunden retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.3 Vores ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, at vi – efter vores valg – enten foretager afhjælpning af manglen, omlevering eller meddeler Kunden et af os fastsat forholdsmæssigt afslag i vederlaget. Kunden kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.

6.4 Uanset det i pkt. 6.1-6.3 netop anførte hæfter vi for fejl og mangler hvis og i det omfang de måtte være dækket af vores til enhver tid værende ansvarsforsikring med et beløb svarende til den maksimale dækning på forsikringen.

6.5 Vi påtager os intet ansvar for, medmindre andet er meddelt skriftligt af os, at det købte lovligt kan markedsføres og/eller anvendes uden for Danmarks grænser.

 1. PRODUKTANSVAR

7.1 For produktansvar er vi ansvarlige i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Vi fraskriver os ansvar for produktskader, der kan statueres i henhold til ethvert andet grundlag. Uanset det netop anførte hæfter vi for produktansvar dækket af vores til enhver tid værende produktansvarsforsikring med et beløb svarende til den maksimale dækning (som p.t. er DKK 10 mio.).

7.2 I den udstrækning vi måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde os skadesløs i samme omfang, som vores ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

 1. BEGRÆNSET HÆFTELSE

8.1 Vi hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab, formuetab, driftstab, Købers udgiftstab/udbedringstab, tidstab, avancetab eller (andre) følgeskader og lignende indirekte tab.

8.2 Vores ansvar for tab eller skade er i ethvert tilfælde beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som Kunden har erlagt for det/de Produkt/Produkter, hvorpå kravet baseres. De eneste undtagelser til ovenstående fremgår af pkt. 6.4 og 7.1.

 1. FORCE MAJEURE

9.1 Vi er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts (uanset om vi selv er part i eller årsag til disse konflikter), forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, oversvømmelse, brand, eksplosion, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som vi ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er vi berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

 1. INDUSTRIELLE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1 Alle industrielle og immaterielle rettigheder til Produktet (inklusive opskrifter, indhold, fremstillingsmetoder, emballage m.v.) tilhører os. Kunden er ikke berettiget til at lade tilsvarende eller lignende produkter, inkl. emballage mv., fremstille hos tredjemand, og Kunden er uberettiget til at anvende sådanne ved salg og markedsføring af lignende produkter.

 1. AFTALENS OPHØR

11.1 Kunden er ved aftalens ophør (uanset grunden til ophøret) forpligtet til at aftage og betale for Produkter, herunder emballage, etiketter m.v., som vi efter Kundens ønske har liggende på lager. Tilsvarende gælder råvarer, emballage, etiketter m.v., som indgår i Produktet, der ligger på lager hos vores leverandører, herunder hos en leverandør, som Kunden har anvist os. Overdragelse sker til Kunden til dokumenteret kostpris på tidspunktet for overdragelsen.

 1. UGYLDIGHED

12.1 Skulle det vise sig, at en eller flere bestemmelser i disse Vilkår er eller bliver ugyldige, skal Vilkårene fortsat være gyldige mellem Parterne. Parterne er i dette tilfælde forpligtet til at erstatte den ugyldige bestemmelse (eller de ugyldige bestemmelser) med en gyldig, som i videst muligt omfang forfølger formålet og retsstillingen ifølge den ugyldige bestemmelse (de ugyldige bestemmelser).

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

13.1 Enhver tvist mellem os og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnt lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler eller CISG.

13.2 Tvisten skal – efter vores valg – afgøres enten ved de almindelige danske domstole, eller ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Vi kan dog altid vælge at sagsøge Kunden ved dennes hjemting.